Materials per a la formació de professionals i transformació dels serveis de salut mental
Quality Rights

Quality Rights

Presentació

QualityRights© és un instrument de qualitat i Drets  de la Organització Mundial de la Salut dissenyat per avaluar i millorar la qualitat i els drets humans en els establiments i serveis de salut mental i de suport social.

L'instrument pot ser utilitzat per diversos grups i organitzacions nacionals i internacionals. Es pot fer ús per a una avaluació única o com a part d'un programa nacional per millorar els establiments i serveis. Interessa als establiments, serveis, professionals de tots els àmbits, polítiques i a tota persona que tingui relació amb persones amb discapacitat.

S'entén per “establiment” qualsevol lloc on les persones amb discapacitat mental viuen o reben atenció, tractament i/o rehabilitació. Això inclou: hospitals psiquiàtrics; unitats psiquiàtriques a hospitals generals; serveis ambulatoris (incloent centres comunitaris de salut mental o d'abús de substàncies, clíniques atenció primària i atenció ambulatòria brindada per hospitals generals); centres de dia per a persones amb discapacitats mentals i centres de suport social (inclosos orfenats, residències de gent gran, llars per a nens amb discapacitat intel·lectual o d'un altre tipus i altres tipus de llars per a “grups” de persones).

S'entén que “persona amb discapacitat mental” inclou les persones amb deficiències mentals, neurològiques o intel·lectuals, i les que tenen trastorns d’abús de substàncies.

En els documents de la iniciativa QualityRights es fa servir el terme  "discapacitat psicosocial" que s'ha adoptat per incloure les persones que han rebut un diagnòstic relacionat amb la salut mental o que s'identifiquen amb aquest terme. També s'utilitzen els termes "discapacitat cognitiva" i "discapacitat intel·lectual", dissenyats per cobrir les persones que han rebut un diagnòstic relacionat específicament amb la seva funció cognitiva o intel·lectual, incloent, entre d'altres, la demència i l'autisme. L'ús del terme "discapacitat" és important en aquest context perquè posa de manifest les importants barreres que dificulten la participació plena i efectiva en la societat de les persones amb discapacitats reals o percebudes i el fet que estan protegides per la CDPD. L'ús del terme "discapacitat" en aquest context no implica que les persones tinguin una discapacitat o un trastorn.

L’instrument QualityRights© posa a disposició eines, manuals i guies, i també un programa de formació en línia dissenyades per a transformar actituds i pràctiques en salut mental, amb el propòsit de promoure els drets humans de les persones amb discapacitat psicosocial, intel·lectual o cognitiva arreu del món, tot adoptant un enfocament participatiu.

La formació s'organitza en catorze mòduls, amb l'objectiu que els diferents països puguin traslladar a la pràctica les normes internacionals en matèria de drets humans i que exerceixin una influència en les polítiques desenvolupant les aptituds i els coneixements necessaris per implantar abordatges centrats en la persona i basats en la recuperació. Això permetrà prestar una atenció i un suport de qualitat i fomentar la salut mental i el benestar.

Abasta 5 temes extrets de la Convenció de Nacions Unides dels Drets de les Persones amb Discapacitat, organitzats en estàndards i criteris de detecció:

 1. El dret a un nivell de vida adequat i protecció social (article 28 de la CDPD).
 2. El dret a gaudir d'una salut física i mental del més alt nivell possible (article 25 de la CDPD).
 3. El dret a l'exercici de la capacitat jurídica i el dret a la llibertat personal i la seguretat de la persona (Articles 12 i 14 de la CDPD).
 4. Protecció contra la tortura i els tractes o penes cruels, inhumanes o degradants, com també contra l'explotació, la violència i l'abús (Articles 15 i 16 de la CDPD).
 5. El dret a viure en forma independent i a ser inclòs a la comunitat (Article 19 de la CDPD).

La iniciativa QualityRights© ha estat conceptualitzada per Michelle Funk i Natalie Drew Bold, que formen part de l’Equip de Desenvolupament de Polítiques i Serveis de Salut Mental, Departament de Salut Mental i Abús de substàncies de l’Organització Mundial de la Salut (OMS). En el disseny dels materials han col·laborat experts internacionals clau de diversos països, incloent els àmbits acadèmics, els prestadors de serveis i col·lectius d’incidència política. 

A Catalunya, l’OMS s'ha adreçat a Support-Girona per a la formalització de l’aliança que ha de permetre desplegar els instruments QualityRights© als establiments, serveis, professionals i persones i oferir la formació, arreu de Catalunya.

L’acreditació correspondrà als impulsors i propietaris de la iniciativa, l’OMS a través del Programa QualityRights©. 

L’abast de la formació tindrà en compte, en primer lloc, l’establiment d’aliances amb els diferents col·lectius destinataris de la formació.

Objectius

 • Crear capacitat per combatre l’estigmatització i la discriminació i per promoure els drets humans i la recuperació
 • Millorar la qualitat de l’atenció de les condicions dels drets humans en els serveis socials i de salut mental
 • Crear uns serveis basats en la comunitat i orientats a la recuperació que respectin i promoguin els drets humans
 • Donar suport al desenvolupament d’un moviment de la societat civil per promoure i influir en la formulació de polítiques
 • Reformar polítiques i lleis nacionals en consonància amb la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat i altres estàndards internacionals en matèria de drets humans.

Destinataris

En primera persona

 • Persones amb una discapacitat (psicosocial, intel·lectual, cognitiva —incloen-t’hi la demència—), i persones que són o han estat usuàries de serveis socials i de salut mental. 

Proveïdors de serveis

 • Gestors, de salut mental i de serveis socials, professionals de la salut mental i altres especialitats del camp de la medicina (facultatius/ves i infermeria), geriatria, psicologia, teràpia ocupacional, treball social, treball de suport comunitari, assistència personal, suport entre iguals i voluntariat.
 • Persones que treballin en l’àmbit dels serveis socials i de la salut mental o que hi prestin serveis.
 • Organitzacions no governamentals (ONG), associacions de familiars i de persones usuàries dels serveis de salut i socials o altres organitzacions que treballin en l’àmbit de la salut mental, dels drets humans o en altres camps vinculats.
 • Persones de suport i altres cuidadors.

Polítiques públiques

 • Als ministeris pertinents (salut, drets socials, educació, justícia, etc.) i als responsables de les polítiques.
 • Institucions i serveis governamentals (policia, poder judicial, personal de presons, organismes supervisores centres d’internament, comissions de reforma legislativa, consells de persones amb discapacitat i institucions nacionals de drets humans).
 • Altres organitzacions i parts interessades (defensors dels drets en salut mental, advocats i organitzacions d’assistència jurídica, acadèmics, estudiants universitaris, líders comunitaris).
Accés a la plataforma de formació

 

 

Accediu als materials en català. 

Drets Humans

Drets humans. Formació bàsica de QualityRights de l'OMS: per a tots els serveis i totes les persones

Salut mental, discapacitat i drets humans

Salut mental, discapacitat i drets humans. Formació bàsica de QualityRights de l'OMS: per a tots els serveis i totes les persones

Capacitat jurídica i dret a decidir

Capacitat jurídica i dret a decidir. Formació bàsica de QualityRights de l'OMS: salut mental i serveis socials

Recuperació i dret a la salut

La recuperació i dret a la salut. Formació bàsica de QualityRights de l'OMS: salut mental i serveis socials

Protecció contra la coacció, la violència i el maltractament

Protecció contra la coacció, la violència i el maltractament. Formació bàsica de QualityRights de l'OMS: salut mental i serveis socials

Accediu als materials en català.

Pràctiques de recuperació per a la salut mental i el benestar

Pràctiques de recuperació per a la salut mental i el benestar. OMS QualityRights Formació especialitzada

Estratègies per posar fi a l'aïllament i la contenció

Estratègies per posar fi a l'aïllament i la contenció. OMS QualityRights Formació especialitzada

El suport a la presa de decisions i la planificació de decisions anticipades

El suport a la presa de decisions i la panificació de decisions anticipades. OMS QualityRights Formació especialitzada

El programa de formació es basa en els materials QualityRights de l'OMS sobre salut mental, drets humans i recuperació que podeu consultar i descarregar en aquest web en català, castellà i anglès.

Accés a la plataforma de formació

Accediu als materials en català.

La transformació dels serveis i la promoció dels drets humans.

El mòdul QualityRights de l'OMS sobre Transformació dels serveis i promoció dels drets humans. Formació i orientació sobre QualityRights de l'OMS: els serveis socials i de salut mental ofereix l'oportunitat d'entendre i reflexionar sobre la qualitat i drets humans d'un servei.

Guia del curs

Mòduls d’orientació sobre el suport entre iguals

Suport individualitzat entre iguals per a persones amb experiència viscuda. Mòdul d’orientació de QualityRights de l’OMS
Guia del curs
Diapositives del curs

Grups de suport entre iguals per a persones amb experiència viscuda. Mòdul d’orientació de QualityRights de l’OMS
Guia del curs
Diapositives del curs

 

Mòduls d’orientació per a la societat civil i la defensa dels drets humans

La defensa de la salut mental, de la discapacitat i dels drets humans. Mòdul d’orientació de QualityRights de l’OMS

Guia del curs
Diapositives del curs

Organitzacions de la societat civil per promoure els drets humans en salut mental i altres àmbits relacionats. Mòdul d’orientació de QualityRights de l’OMS

Guia del curs
Diapositives del curs

Planificació de la recuperació centrada en la persona per a la salut mental i el benestar

Eina d'autoajuda per a la salut mental i el benestar, centrada en la persona, guia per a les persones durant el procés d'elaboració d'un pla de recuperació.

Document

Guies complementàries

Documentació de referència en castellà. Es tracta d’unes guies elaborades per ajudar als diferents països a adaptar els sistemes i serveis de salut mental a les normes internacionals de drets humans, en aquestes orientacions es proporciona una descripció detallada dels enfocaments de salut mental centrats en la persona i basats en els drets humans. S'hi ofereixen exemples reals de bones pràctiques; es descriuen els vincles necessaris amb els sectors de l'habitatge, l'educació, l'ocupació i la protecció social, i es presenten xarxes integrades regionals i nacionals de serveis de salut mental basats a la comunitat. Així mateix, s'hi inclouen recomanacions i mesures d'acció per desenvolupar serveis comunitaris de salut mental respectuosos dels drets humans de la població i centrats en la recuperació. A més a més, aquest document integral va acompanyat de set mòduls tècnics de suport centrats en categories específiques de serveis de salut mental.

Orientacions i mòduls tècnics de l'OMS sobre els serveis comunitaris de salut mental: promoure els enfocaments centrats a les persones i basats en els drets

Aquest mòdul tècnic presenta una selecció de serveis innovadors que donen atenció en entorns hospitalaris generals integrats al sistema de salut general per facilitar el retorn de les persones a les seves vides i comunitats. A més, inclou una sèrie de passos i recomanacions pràctiques que faciliten el procés de conceptualització, planificació i posada a prova d'un servei hospitalari de salut mental que es regeixi per les bones pràctiques i les normes de drets humans. Els exemples recollits en aquest mòdul demostren que és possible rebre atenció i suport de qualitat als entorns hospitalaris generals. El mòdul forma part dels set mòduls tècnics que acompanyen les orientacions i els mòduls tècnics sobre els serveis comunitaris de salut mental: promoure els enfocaments centrats en les persones i basats en els drets de l'OMS. Aquest conjunt té per objecte donar suport a totes les parts interessades que vulguin establir o transformar els seus sistemes i serveis de salut mental que compleixin les normes internacionals de drets humans i que promoguin un enfocament orientat a la recuperació centrat en les persones.

Document

Serveis de salut mental hospitalaris: promoure els enfocaments centrats en les persones i basats en els drets

Aquest mòdul tècnic recull una selecció de serveis de salut mental d’abast comunitari versàtils i dinàmics que respecten els drets humans en brindar atenció i suport a la població a domicili o en entorns públics. Aquests serveis arriben a poblacions marginades que altrament no hi tindrien accés. A més, el mòdul inclou una sèrie de passos i recomanacions pràctiques que faciliten el procés de conceptualització, planificació i posada a prova d'un servei d'abast comunitari que es regeixi per les bones pràctiques i les normes de drets humans. El mòdul forma part dels set mòduls tècnics que acompanyen les orientacions i els mòduls tècnics sobre els serveis comunitaris de salut mental: promoure els enfocaments centrats en les persones i basats en els drets de l'OMS. Aquest conjunt té per objecte donar suport a totes les parts interessades que vulguin establir o transformar els seus sistemes i serveis de salut mental que compleixin les normes internacionals de drets humans i que promoguin un enfocament orientat a la recuperació centrat en les persones.

Document

Serveis de salut mental d’abast comunitari: promoure els enfocaments centrats en les persones i basats en els drets

Aquest mòdul tècnic presenta una selecció de serveis d’assistència a la vida quotidiana que promouen la vida independent oferint allotjament o suport per trobar i mantenir un habitatge. Aquests serveis s'adrecen a persones que no tenen llar o que es troben en situació d'indigència, i que a més poden tenir necessitats complexes de salut mental. El mòdul inclou una sèrie de passos i recomanacions pràctiques que faciliten el procés de conceptualització, planificació i posada a prova d’un servei d’assistència a la vida quotidiana que es regeixi per les bones pràctiques i les normes de drets humans. El mòdul forma part dels set mòduls tècnics que acompanyen les orientacions i els mòduls tècnics sobre els serveis comunitaris de salut mental: promoure els enfocaments centrats en les persones i basats en els drets de l'OMS. Aquest conjunt té per objecte donar suport a totes les parts interessades que vulguin establir o transformar els seus sistemes i serveis de salut mental que compleixin les normes internacionals de drets humans i que promoguin un enfocament orientat a la recuperació centrat en les persones.

Document

Assistència a la vida quotidiana en matèria de salut mental: promoure els enfocaments centrats a les persones i basats en els drets

Aquest mòdul tècnic mostra una selecció d'opcions d'atenció i suport a les persones amb problemes de salut mental i discapacitats psicosocials a la comunitat. Aquests centres estan pensats per donar suport fora de l'àmbit institucional, a prop del domicili. A més, el mòdul inclou una sèrie de passos i recomanacions pràctiques que faciliten el procés de conceptualització, planificació i posada a prova d’un centre comunitari que es regeixi per les bones pràctiques i les normes de drets humans. El mòdul forma part dels set mòduls tècnics que acompanyen les orientacions i els mòduls tècnics sobre els serveis comunitaris de salut mental: promoure els enfocaments centrats en les persones i basats en els drets de l'OMS. Aquest conjunt té per objecte donar suport a totes les parts interessades que vulguin establir o transformar els seus sistemes i serveis de salut mental que compleixin les normes internacionals de drets humans i que promoguin un enfocament orientat a la recuperació centrat en les persones.

Document

Centres de salut mental comunitaris: promoure els enfocaments centrats en les persones i basats en els drets

Aquest mòdul tècnic presenta exemples reals de serveis de crisi de salut mental que, alhora que brinden atenció i suport efectius a les persones que viuen una crisi, també respecten la seva capacitat jurídica i altres drets humans. A més, es formulen una sèrie de recomanacions que proporcionen un full de ruta clar perquè els països estableixin nous serveis orientats a la recuperació, centrats en la persona i d'alta qualitat que protegeixin i promoguin els drets humans. El mòdul forma part dels set mòduls tècnics que acompanyen les orientacions i els mòduls tècnics sobre els serveis comunitaris de salut mental: promoure els enfocaments centrats en les persones i basats en els drets de l'OMS. Aquest conjunt té per objecte donar suport a totes les parts interessades que vulguin establir o transformar els seus sistemes i serveis de salut mental que compleixin les normes internacionals de drets humans i que promoguin un enfocament orientat a la recuperació centrat en les persones.

Document

Serveis de salut mental en moments de crisi: promoure els enfocaments centrats en les persones i basats en els drets

Aquest mòdul tècnic conté una selecció de serveis de salut mental de suport entre pares que promouen l'esperança, l'intercanvi d'experiències i l'apoderament i que prenen mesures actives per respectar la capacitat jurídica i evitar pràctiques coercitives. A més, inclou una sèrie de passos i recomanacions pràctiques que faciliten el procés de conceptualització, planificació i posada a prova d'un servei de suport entre pares que es regeixi per les bones pràctiques i les normes de drets humans. El mòdul forma part dels set mòduls tècnics que acompanyen les orientacions i els mòduls tècnics sobre els serveis comunitaris de salut mental: promoure els enfocaments centrats en les persones i basats en els drets de l'OMS. Aquest conjunt té per objecte donar suport a totes les parts interessades que vulguin establir o transformar els seus sistemes i serveis de salut mental que compleixin les normes internacionals de drets humans i que promoguin un enfocament orientat a la recuperació centrat en les persones.

Document

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.

La Fundació Support-Girona està acreditada amb l'ISO 9001:2015