Serveis
Suport futur

La Fundació disposa d’un Servei de previsió de Suport Futur per gestionar les peticions per preveure les possibles necessitats de suport futur i fer-ne seguiment.

Per aquest servei, que té un cost elevat ja que s’hi destinen diferents professionals especialitzats, la Fundació no rep finançament públic, però tampoc no estableix cap tarifa en considerar que aquesta podria suposar una barrera d’accés en situacions socials delicades. Ara bé, sí que accepta i agraeix la col·laboració mitjançant donatius per contribuir a finançar-ne els costos.

Aquests expedients provenen d’escriptures notarials de delació suport futur o poders notarials en previsió de necessitat de suport futur, en els quals la Fundació ha manifestat disposició d’acceptar els suports o exercir els poders, en cas de donar-se les circumstàncies previstes notarialment.

Aquest servei respondria als dubtes que ens poden sorgir sobre el “Com puc preveure el meu suport futur o el de les persones a qui presto suport, quna no pugui fer-ho?”.

En el marc del Servei de previsió de suport futur es realitzen visites de seguiment (com a mínim una a l’any i, a petició de la persona, les que s’escaiguin). Quant més detallat i actualitzat quedi el “com i on i per qui” vull rebre un suport futur en cas de necessitar-lo, més possibilitats hi ha d’adequar-lo a la voluntat i preferències de la persona per part de Support-Girona.

Preveure el suport que podem necessitar en un futur a causa d’una discapacitat sobrevinguda o del propi envelliment i deixar dit com el volem, és important.

Contacteu-nos; és un servei dirigit a tota la ciutadania. Ho podeu fer a través d'aquest formulari.

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.

La Fundació Support-Girona està acreditada amb l'ISO 9001:2015