Abast de la política de protecció de dades personals

Aquesta política de protecció de dades de caràcter personal abasta qualsevol tractament de dades que pugui produir-se en  la presentació dels nostres serveis fundacionals, en navegar o interaccionar per qualsevol de les nostres pàgines WEB o les xarxes socials en les que puguem tenir presència (Twitter, Youtube, etc.). Al final d'aquest document s'especifica informació especial en el cas de l'ús de les xarxes socials. També s'aplicarà a qualsevol procediment intern de l'empresa que requereixi la recollida de dades, ja sigui en formularis en format paper o qualsevol altre sistema.

En qualsevol d'aquests mitjans, vostè pot consultar informació, i en alguns casos omplir formularis, contestar enquestes, participar en concursos, realitzar consultes, enviar fotografies, fer comentaris, etc. ... i, per tant, proporcionar-nos informació de dades de caràcter personal . Tots els tractaments estan subjectes a la nostra política de privacitat.

Qui és el Responsable del Tractament de les seves dades personals?

En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016 i Llei  Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades  Personals i garantia de drets digitals, informem, que les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran tractades per FUNDACIÓ SUPPORT GIRONA),  C/ Pierre Villar, 5-7 17002 Girona o per correu electrònic a: girona@supportgirona.cat

Qui és el Delegat de Protecció de Dades Personals?

El Delegat de Protecció de Dades Personals és la persona responsable de protegir el dret fonamental a la protecció de les dades personal LA FUNDACIÓ i es responsabilitza del compliment de la normativa de protecció de dades personal.  Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades Personals utilitzant la següent adreça de correu electrònic: protecciodades@supportgirona.cat.

Quines  Dades Personals es recullen i finalitats de les mateixes?  Detallem els diferents tractaments de dades:

 

TractamentPrevisió Suport futur
FinalitatAssessorament a les famílies  i a futures persones acompanyades.
Categories de dadesFutures persones acompanyades.
Famílies  implicades.
DadesDades identificatives: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, mail.
Dades personals, dades socials, dades de formació, dades d’ocupació, dades financeres. Dades sensibles.
LegitimacióConsentiment i interès legítim de la Fundació ja que forma part del seu objecte fundacional.
DestinatarisNo hi ha cessió de dades sense consentiment.
Transferències internacionalNo hi ha transferència de dades internacional.

 

TractamentPersones acompanyades
FinalitatDesenvolupament de la sentència jurídica o dels poders notarials en l’àmbit social i/o econòmic, i/o jurídic.
Categories de dadesPersones acompanyades.
DadesDades identificatives: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, mail.
Dades personals, dades socials, dades econòmiques, dades d’ocupació, dades financeres. Dades sensibles.
LegitimacióLLei 13/1983, de 24 d’octubre de Reforma del Codi civil.
DestinatarisAdministracions públiques  relacionades de l’àmbit jurídic, econòmic i/o social, professionals implicats. Entitats privades relacionades: entitats bancàries, empreses de servei, i altres vinculats.
Transferències internacionalNo hi ha transferència de dades internacional.

 

TractamentServeis
FinalitatGestió administrativa comptable de les dades de persones que accedeixen a un servei.
Categories de dadesClients-usuaris de serveis.
DadesDades identificatives: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, mail.
LegitimacióRelació contractual.
DestinatarisAdministracions públiques relacionades.
Transferències internacionalNo hi ha transferència de dades internacional.

 

TractamentProjectes
FinalitatGestió de la dades personals amb la finalitat de consecució i divulgació dels projectes.
Categories de dadesPersonal assalariat, usuaris, col.laboradors i altres persones interessades.
DadesDades identificatives: Nom i cognoms i DNI.
LegitimacióConsentiment.
DestinatarisNo està previst.
Transferències internacionalNo hi ha transferència de dades internacional.

 

TractamentRecursos Humans
FinalitatGestió de les dades del personal que treballa per a la Fundació.
Categories de dadesTreballadors de l’entitat.
DadesDades identificatives: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, mail, imatgeDades personals, dades de formació, dades socials, dades d’ocupació, dades financeres.
Dades sensibles: dades biomètriques.
Altres dades: dades d’ubicació per motius de seguretat.
LegitimacióEstatut dels Treballadors, Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales
DestinatarisPersones o entitats relacionades, com ara assessories d’empresa, entitats bancàries, etc. per a la realització dels tràmits derivats de la gestió laboral i administrativa de l’empresa.Mediadors, corredors i entitats asseguradores, amb la finalitat de la contractació d’assegurances per cobrir els riscos derivats del seu lloc de treball.Administracions públiques, mútues i empreses de prevenció de riscos laborals en compliment de la normativa laboral, de seguretat social, tributària, justificació de la nostra activitat,  o qualsevol altre supòsit,  sempre en el marc legislació vigent.
Transferències internacionalNo hi ha transferència de dades internacional.

 

TractamentCanal de denúncia
FinalitatGestió de les dades personals procedents del canal de denúncia i les dades que derivin de la gestió del mateix.
Categories de dadesTreballadors de l’entitat, usuaris, proveïdors i /o altres persones vinculades.
DadesDades personals que es puguin incloure en la denúncia.No definits prèviament per l’entitat.
Legitimació6.c) compliment d’ una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
6. f) el tractament és necessari per a la satisfacció d’ interessos legítims perseguits pel responsable del tractament.
DestinatarisDe la persona que realitza la denúncia que pot ser anònima.
Transferències internacionalNo està prevista la transferència d’informació.

 

TractamentBorsa de treball
FinalitatAccedir a les ofertes que es considerin oportunes al seu perfil i participar en els processos de selecció relacionats.
Categories de dadesPersones que volen treballar per a la Fundació.
DadesDades identificatives: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, mail.
Dades personals, dades socials, dades d’ocupació.
LegitimacióInterès legítim i consentiment.
DestinatarisEs cediran a tercers interessats sempre amb el consentiment de l’interessat.
Transferències internacionalNo hi ha transferència de dades internacional.

 

TractamentInformació
FinalitatRespondre les peticions de informació que es reben per la web.
Categories de dadesPersones que contacten amb la Fundació.
DadesDades identificatives: Nom, cognoms i mail.
LegitimacióPetició d’informació.
DestinatarisNo es cedeixen les dades.
Transferències internacionalNo hi ha transferència de dades internacional.

 

TractamentDonacions
FinalitatGestionar les donacions privades que rep la Fundació.
Categories de dadesPersones que fan donacions a la Fundació.
DadesDades identificatives: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, mail.
LegitimacióRelació contractualLlei 19/2014, del 29 de desembre,  de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
DestinatarisLes indicades per llei.
Transferències internacionalNo hi ha transferència de dades internacional.

 

TractamentPatronat
FinalitatGestionar les dades personals del Patronat de la Fundació.
Categories de dadesDades personals dels patrons.
DadesDades identificatives: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, mail.
Dades econòmiques.
LegitimacióLlei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública.
Llei 19/2014, del 29 de desembre,  de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
DestinatarisLes indicades per llei.
Transferències internacionalNo hi ha transferència de dades internacional.

 

TractamentVoluntaris
FinalitatGestió de les dades personals necessàries amb la  finalitat d’inscriure’s  com a voluntari.
Categories de dadesPersones interessades.
DadesDades identificatives: Nom i cognoms, adreça, telèfon, mail, Dades de formació, ocupacionals.
LegitimacióRelació contractual.
DestinatarisLes previstes per llei.
Transferències internacionalMentre no exerceixi el dret de supressió.
 No hi ha transferència de dades internacional.

 

TractamentVideo vigilància
FinalitatVideo vigilància de les instal·lacions.
Categories de dadesPersones que accedeixen a les instal·lacions de la Fundació.
DadesImatge.
LegitimacióInterès legítim.
DestinatarisForces i cossos de seguretat.
Transferències internacionalNo hi ha transferència de dades internacional.

 

TractamentImatge
FinalitatPromocionar les activitats de la Fundació.
Categories de dadesTreballadors, usuaris i/o altres persones vinculades.
DadesImatge.
LegitimacióConsentiment.
DestinatarisSocietat en general.
Transferències internacionalNo hi ha transferència de dades internacional.

 

TractamentGravació de les trucades entrants
FinalitatMillorar el servei.
Categories de dadesPersones que truquen a la Fundació.
DadesVeu.
LegitimacióDrets legítim de l’entitat.
DestinatarisNo estan previstes.
Transferències internacionalNo hi ha transferència de dades internacional.

El  consentiment pot ser revocat en qualsevol moment. 

Per quina raó utilitzem les seves dades personals?

A continuació us expliquem la base legal que ens permet tractar les seves dades personals.

 1. En compliment d’una relació contractual
 2. Quan ens dona el seu consentiment.
 3. Per interès legítim de LA FUNDACIÓ en promocionar els seus serveis i iniciatives iniciatives que puguin interessar.
 4. Compliment d’obligacions imposades per llei. Els recordem que pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment a la següent adreça: protecciodades@supportgirona.cat

Publicacions de fotos o vídeos a la pàgina web o a les xarxes socials
Per a la publicació de fotografies o vídeos dels nostres treballadors, clients, usuaris o menors al web o xarxes socials, igual que per recopilar dades per realitzar un concurs o tractar qualsevol altra dada personal, prèviament obtenim el consentiment previ, explícit, indiscutible i informat del titular que, en el cas dels menors de 14 anys, s’atorga pels pares o tutors legals. El tractament d’aquestes fotos, acata el principi de proporcionalitat, és a dir, només es tracten estrictament per a la finalitat per a la qual s’ha prestat el consentiment.

Dades no pertinents
LA FUNDACIÓ adverteix a l’usuari que, llevat l’existència d’una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l’usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que aquestes siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables.

Quan temps conservarem les seves dades?
LA FUNDACIÓ guarda les seves Dades Personals mentre sigui necessari per a la fi per al qual van ser recopilats. Si la directriu és diferent de la indicada en aquesta política es detallarà en el document pertinent. En el cas de la borsa de treball les seves dades es conservaran un any, si el perfil encaixa amb les nostres demandes internes, o bé 15 dies, si no encaixa.

A qui comunicarem les seves dades?
LA FUNDACIÓ només cedirà les seves dades en aquells tractaments en els què s’indica i en els casos previstos per una llei. No es realitzaran transferències internacionals de les seves dades personals. En el cas de les xarxes socials, tota la informació i continguts publicats per l’usuari seran objecte de comunicació i compartits amb la resta dels usuaris que consultin aquesta xarxa social, per la pròpia naturalesa del servei.

Mesures de seguretat
LA FUNDACIÓ assegura l’absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s’han adoptat mesures essencials de seguretat per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat. L’Usuari es compromet a fer un ús diligent i a no posar a la disposició de tercers el seu nom d’usuari i contrasenya, així mateix es compromet a informar a  la Fundació de qualsevol robatori, pèrdua o risc d’accés de tercers al seu usuari.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

 

 

DretContingutCanal d’atenció
AccésPodrà consultar les dades personals gestionades per LA FUNDACIÓ

 

 

Presencial:

C. Pierre Vilar, 5 Baixos | 17002 GIRONA

 

On line:

protecciodades@supportgirona.cat

RectificacióPodrà modificar les seves dades personals quan aquestes siguin inexactes. 
SupressióPodrà sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals. 
OposicióPodrà sol·licitar que no es tractin les seves dades personals. 
Limitació del tractament

Podrà sol·licitar la limitació al tractament de les dades personals en els següents casos:

 

–   Mentre es comprova la impugnació de l’exactitud de les seves dades

 

–   Quan LA FUNDACIÓ no necessita tractar les seves dades, però vostè les necessita per a l’exercici o defensa de reclamacions.

 
PortabilitatPodrà rebre en format electrònic les dades que ens ha facilitat en format electrònic 
Si considera que no hem tractar les seves dades personals d’acord amb la normativa, podrà presentar una reclamació davant  l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (http://www.apd.cat).  
Per exercir els seus drets, cal que acompanyi la seva sol·licitud amb una còpia del seu DNI o document que acrediti la seva identitat-  
L’exercici del drets és gratuït  

 

Xarxes socials
El funcionament de les xarxes socials no està sota el control de LA FUNDACIÓ., i per tant la informació que publica serà compartida per tots els usuaris que les consultin. Així mateix, aquestes xarxes permeten la interacció amb altres usuaris, i per tant, a continuació, es detallen unes premisses que ha de tenir en compte.
L’objecte de la utilització de les xarxes socials és donar visibilitat i difusió dels serveis que presta LA FUNDACIÓ.
En principi, s’aplica la mateixa política de protecció de dades especificada en aquest document, pel que fa a la recollida, tractament i cessió de dades. L’usuari s’ha de comprometre a:

 • No publicar informacions que no responguin als requisits de veracitat, interès públic i respecte a la dignitat de les persones. Especialment, l’usuari haurà d’evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altre circumstància personal o social, i contra la intimitat, l’honor i la pròpia imatge, sent el responsable final sobre la veracitat i legalitat dels continguts que publiqui.
 • No gravar ni publicar imatges, vídeos o qualsevol altre tipus de registre sense el consentiment dels afectats.

LA FUNDACIÓ no s’identifica amb les opinions expressades per altres ni amb la ideologia dels perfils amb els quals tingui amistat en cap xarxa social. LA FUNDACIÓ es reserva el dret d’eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació publicada per altres que vulneri la legalitat, inciti a fer-ho, o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions. Així com de bloquejar o denunciar el perfil autor d’aquests missatges.

Recomanacions a les persones usuàries:

 • Revisar i llegir les condicions generals d’ús i la política de privacitat de la xarxa social en el moment de registrar-se.
 • Aprendre les possibilitats de configuració i ús que la xarxa ofereixi.
 • Configurar adequadament el grau de privacitat del perfil d’usuari a la xarxa social.
 • No publicar informació excessiva sobre la seva vida personal i familiar.
 • Anar amb compte amb la publicació de continguts audiovisuals i gràfics en el seu perfil, especialment si s’allotjaran imatges relatives a terceres persones.
 • No oferir dades de tercers sense el previ consentiment d’aquests.

Les xarxes socials gestionades per LA FUNDACIÓ  són:

XarxaAdreça
Twitterhttps://twitter.com/supportgirona
Youtubehttps://www.youtube.com/channel/UC558_hB0krquE7EcfQazBeg

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.

La Fundació Support-Girona està acreditada amb l'ISO 9001:2015