Serveis
Assessoraments

La Fundació ofereix assessorament jurídic i social a persones i professionals interessats en conèixer de prop sobre el suport jurídic i social, en diferents àmbits d’actuació. Ara, amb més raó, som conscients de que la reforma legislativa al voltant del suport a la capacitat jurídica de 2021 pot portar molts dubtes. Estem a disposició.

Per aquest servei, que té un cost elevat ja que s’hi destinen diferents professionals especialitzats, la Fundació no rep finançament públic, però tampoc no estableix cap tarifa en considerar que aquesta podria suposar una barrera d’accés en situacions socials delicades. Ara bé, sí que accepta i agraeix la col·laboració mitjançant donatius per contribuir a finançar-ne els costos.

Support-Girona ofereix assessorament a persones interessades a conèixer de prop sobre el suport a la capacitat jurídica per a elles mateixes o persones properes. Aquest assessorament pot, o no, generar procediments judicials o notarials de determinació de suport (mai iniciats per la Fundació) i/o expedients del Servei de Suport Futur.

Support-Girona ofereix assessorament a entitats o institucions amb professionals que tracten directament o indirectament persones amb discapacitat (administració pública, serveis de socials i centres de salut mental, unitats hospitalàries, centres d’atenció a la discapacitat, clubs socials, centres residencials, etc.). Ofereix xerrades divulgatives, intervencions en jornades i congressos d’àmbit local, nacional i internacional, amb la presentació de comunicacions i realització de conferències.

Actualment el tema més tractat és el paradigma de la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat de Nacions Unides en el suport jurídic i social així com el de l’afectació derivada de la reforma legislativa de la capacitat jurídica, nacional i catalana, en vigor des del 3 de setembre de 2021.
 

Support-Girona fa difusió a la població en general del suport jurídic i social, oferint xerrades a petició dels col·lectius que ho sol·licitin. Entre d’altres temes, els més habituals són: el suport jurídic i social i com aquest es trasllada a la practica, el nou paradigma de la Convenció Internacional dels Drets de les Persones amb Discapacitat (CDPD), la reforma legislativa de la capacitat jurídica 2021, els mecanismes de suport a la persona, la tasca de la Fundació, les previsions de futur, mecanismes com el patrimoni protegit o qualsevol tema relacionat amb el suport jurídic i social a les persones amb discapacitat i els seus drets, d’acord amb la CDPD.

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.

La Fundació Support-Girona està acreditada amb l'ISO 9001:2015