Actua
Donacions

Participa amb la teva donació. La teva acció suma en drets humans!

Per què Support-Girona necessita donacions?

La principal font de finançament de la Fundació provenen dels ajuts públics de la Generalitat per finançar el servei de suport. Amb aquests ajuts es pot cobrir bona part de l’estructura i del personal de la Fundació. Malauradament aquests fons no cobreixen el Servei de suport i orientació a familiars i professionals ni el servei de Previsió de suport futur ni el suport via poder notarial. Tampoc cobreix les necessitats econòmiques bàsiques d’aquells supòsits en què les persones tenen uns ingressos inferiors a les depeses per atendre les seves necessitats bàsiques. Donem suport a moltes persones que, malauradament, tenen uns ingressos deficitaris. El 65% de les persones que acompanyem viuen en llindar de la pobresa o per sota.

El donant és garant de deducció en la seva declaració de l’IRPF (coeficient fixat per Hisenda per donatius a fundacions i entitats declarades d’utilitat pública).

 

Com puc fer donacions?

Pots realitzar donacions a través de:

Si desitgessis fer una donació important, contacta si us plau amb Support-Girona al telèfon 972 249 110.

 

Què farà Support-Girona amb les donacions?

Moltes de les persones a qui donem suport necessiten que la Fundació subvencioni la cobertura de les seves necessitats més bàsiques. Per fer-ho agraïm el que rebem de donants privats. Les situacions en les quals cal subvencionar l’atenció i cobertura de necessitats són molt diverses.

Els testaments solidaris. El teu llegat

Què són els testaments solidaris?

El testament solidari és aquell en què una persona destina una part o la totalitat de la seva herència a organitzacions o entitats no lucratives amb la finalitat de donar suport a causes solidàries i benèfiques.

 

Què són els testaments solidaris?

El testament solidari és aquell en què una persona destina una part o la totalitat de la seva herència a organitzacions o entitats no lucratives amb la finalitat de donar suport a causes solidàries i benèfiques.


 

Com incloure la Fundació al testament solidari?

  • Introduint les nostres dades fiscals:
    • Fundació Support-Girona
    • C. Pierre Vilar, 5-7 Baixos
    • 17002 Girona
    • NIF G-17752288
  • Informar a l’entitat que ha estat inclosa en el testament.

 

Com gestionarem o a què destinarem els béns heretats?

Ajudant en la cobertura de les necessitats bàsiques a totes aquelles persones de l’entitat que no perceben ingressos.
Invertir en la creació de nous recursos que garanteixin els drets de les persones amb discapacitat
Millorar en l’atenció a les persones acompanyades de l’entitat.

Hi ha un grup de situacions, sovint relacionades amb persones grans, en les quals hem d’avançar diner per pagar les quotes de centres residencials mentre no arriben els ajuts públics.

Un altre grup, cada vegada més nombrós, respon al perfil de persones joves, amb discapacitat psicosocial, intel·lectual lleugera o límit, que no tenen perfil per accedir a places públiques en centres (llars-residència, pisos tutelats, pisos amb suport), o bé aquestes no existeixen, i tenen uns ingressos mínims (Pensions No Contributives, Prestacions Familiars de l’INSS, orfeneses, invalideses, etc.) que no els permeten fer front a l’allotjament (en centres privats, però també en pensions, pisos de lloguer compartits, etc.), la manutenció, els tractaments o el transport, entre d’altres.

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.

La Fundació Support-Girona està acreditada amb l'ISO 9001:2015